NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások Mezőgazdasági foglalkoztatás, 2020. év

Mezőgazdasági foglalkoztatás, 2020. év

Tisztelt Dohánytermelők!

Július közepével megkezdődtek a betakarítási munkálatok. Ebben az időszakban a legmagasabb a munkaerőigény a dohányágazatban. Ebből az okból kifolyólag szeretnénk néhány fontos foglalkoztatási szabályra felhívni a figyelmüket.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szabályozza, mely egyaránt alkalmazható a mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára, valamint az alkalmi munkára is (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000075.tv).

A vírushelyzetre való tekintettel a foglalkoztatás időtartamára vonatkozóan módosítottak a törvényi szabályozáson. A 2020. április 17-től hatályos jogszabály alapján 2020. december 31-ig alkalmi és idénymunkára hosszabb időtartamban alkalmazható a munkavállaló a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatban.

Mindez azt jelenti, hogy az alkalmi munka időtartama egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 20 naptári nap, a mezőgazdasági idénymunka éves időtartama legfeljebb 180 nap lehet.

Ha ugyanazon munkáltató és munkavállaló több alkalommal létesít munkaviszonyt idénymunkára, vagy idény munkára ésalkalmi munkára, akkor ezeknek a munkaviszonyoknak az együttes időtartama a naptári évben nem haladhatja meg a 180 napot.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2020. január 1-től havibér alkalmazása esetén 161.000 forint.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló alapbérének legkisebb összege (minimálbér):

 • a teljes munkaidő teljesítése esetén havi 161.000 forint,
 • hetibér alkalmazása esetén 37.020 forint,
 • napibér alkalmazása esetén 7.410 forint,
 • órabér alkalmazása esetén 926 forint.

Egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági idénymunka) esetén aminimálisan fizetendőórabér 2020-ban legalább a kötelező legkisebb munkabér (926 forint/óra) 85%-a, azaz 787 Ft/óra.

Itt fontos megjegyezni, hogy továbbra is létezik a mentesített keretösszeg.

2020-ban a szakképzettséget nem igénylő munkakörben a mentesített keretösszeg a napi minimálbér 130%-a, vagyis 9.633 forint, míg szakképzettséget igénylő munkakör esetén 12.597 forint naponta. Ezen összegek esetében a munkavállalót nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. Amennyiben a napi munkabér meghaladja a mentességi keretösszeget, akkor a munkavállalónak szja fizetési kötelezettségekeletkezik, de továbbra sem kell nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, egészségügyi hozzájárulást fizetnie. A munkáltató által fizetendő közteher naptári naponként, munkavállalónként mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén 500 forint. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló az Eftv. törvény szerinti nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, de nyugellátásra, baleseti és egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra jogosultságot szerez.

A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1.370 forint/nap, napi 1.000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2.740 forint/nap.

Harmadik országbeli állampolgárt az egyszerűsített foglalkoztatási formák közül csak mezőgazdasági idénymunkára lehet alkalmazni.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni a dolgozót, de a munkaszerződést nem kötelező írásba foglalni (a jogviszony az adóhatósághoz történő bejelentéssel létrejön). A munkáltató köteles jelenléti ívet vezetni, bérfizetési jegyzéket készíteni, illetve a munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló a munka elvégzésére alkalmas állapotban van.

A foglalkoztató (bejelentő) a bejelentés visszavonását vagy módosítását a bejelentést követő 2 órán belül teheti meg.

A munkáltató a bejelentési kötelezettségét a következőképpen teljesítheti:

 • elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján (ügyfélkapun keresztül a T1042TEL nyomtatvány beküldésével),
 • országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon (185-ös kék szám),
 • okos telefonról, tabletről (az EFO alkalmazáson keresztül).

A bejelentés a következő adatok megadásával történik:

 • munkavállaló neve,
 • a munkáltató adószáma,
 • a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,
 • az egyszerűsített foglalkoztatás szerinti jellege,
 • a munkaviszony napjainak száma.

Kedvező fejlemény, hogy EFO2020 (Egyszerűsített Foglalkoztatás Bejelentés) néven új Android és iOS platformra is telepíthető alkalmazást fejlesztett ki a BME és a minisztérium, ezáltal is csökkentve az egyszerűsített foglalkoztatásra háruló adminisztrációs terheket. Az okostelefonos alkalmazás segítségével sokkal gyorsabban lehet elvégezni a bejelentési kötelezettséget az állami adóhatóság felé.

A munkáltató havonta, a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény havi adó és járulékbevallásra vonatkozó szabályai szerint, kizárólag elektronikus úton, a 2008-as számú nyomtatványon. A 2008-as számú nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető, és az internetes kitöltőellenőrző programmal kitölthető.

A mezőgazdasági idénymunkánál alkalmazandó munka– és pihenőidővel kapcsolatos legfontosabb szabályokat az alábbi linken találhatják meg.

https://agroforum.hu/blog/agrarkozosseg/a-mezogazdasagi-idenymunka-efo-igenybevetelenek-es-elszamolasanak-szabalyai/

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait meghatározó 2010. évi LXXV. törvényben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályozása az irányadó (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv).

Ennek ellenére az egyszerűsített foglalkoztatás keretében létrejött munkaviszonyban – annak átmeneti jellege miatt – az Mt. bizonyos előírásai nem alkalmazandóak. Ezek a kivételszabályok az alábbiak (Mt. 203. §):

 • a munkaszerződéstől nem lehet elállni;
 • nincs mód a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra,
 • vétkes kötelezettségszegés esetén nem alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény a munkavállalóval szemben,
 • nem kötelező a munkaszerződés írásba foglalása,
 • a távollévő munkavállaló visszatérésekor nem kötelező a bérkorrekció (a munkavállaló távollétének megszűnését követően, a munkáltató nem köteles ajánlatot tenni a munkabér módosítására az időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékének alapulvételével),
 • nem kötelező a részmunkaidő és a határozott idejű foglalkoztatás vonatkozásában a munkavállalót tájékoztatni az üres álláshelyekről, illetve a munkáltató nem köteles részmunkaidőben foglalkoztatni kérelmére a 3 évesnél fiatalabb gyermekét gondozó munkavállalót,
 • a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató nem köteles a munkaviszony végén az előírt igazolásokat kiadni,
 • a munkáltató nem köteles a munkavállaló munkájáról értékelést adni a munkaviszony végén,
 • nincs határideje a munkaidő-beosztás előzetes közlésének,
 • nem érvényesülnek a vasárnapra, illetve munkaszüneti napra történő munkaidő-beosztás korlátai,
 • nem alkalmazandók a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések, ugyanakkor a munkaviszony megszűnésekor a természetben igénybe nem vett, időarányos szabadságot ugyanúgy meg kell váltani,
 • nincs betegszabadság, szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság,
 • nem korlátozott az azonos felek közötti határozott idejű munkaviszony ismételt létesítése, vagy meghosszabbítása,
 • nem alkalmazandók a vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezések,
 • a munkáltató munkaidőkeret vagy elszámolási időszak hiányában is alkalmazhat egyenlőtlen munkaidő-beosztást,
 • minta-munkaszerződés alkalmazásakor nem kell figyelemmel lenni a munkaidő-nyilvántartására és az írásos munkabér-elszámolásra vonatkozó előírásokra.

Az alkalmi munkára vonatkozó itt összefoglalt szabályok nem teljes körűek, így bizonyos kérdésekben érdemes tájékozódni a NAV honlapjáról (https://www.nav.gov.hu//data/cms511258/46_Az_egyszer_sitett_foglalkoztatas_20200131.pdf), illetve szakember véleményét kérni.

Üdvözlettel, NYIDOTER KFT ügyvezetése

Related Post