NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások,Törvény A 11/2022 (III.25.) AM rendelet A dohányágazat működéséhez és …

A 11/2022 (III.25.) AM rendelet A dohányágazat működéséhez és …

A mai napon a Magyar Közlöny 2022.évi 57. számában megjelent a 11/2022 (III.25.) AM rendelet A dohányágazat működéséhez és a COVID–19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról.

A Magyar Közlöny kereshető gyűjteménye https://magyarkozlony.hu/ webhelyen érhető el.

A rendelet itt is elolvasható, az 1962. o.-tól idézve:

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 11/2022. (III. 25.) AM rendelete a dohányágazat működéséhez és a COVID–19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
1. átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet]
1. § b) pontja szerinti támogatás;
2. dohánytermelő: aki vagy amely a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] alapján megállapított Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkezik;
3. dohányterület: a dohánytermelő egységes kérelmében DBU01 és DVI02 hasznosítási kódszámon megjelölt terület;
4. elsődleges feldolgozó: az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 12. pontja szerinti feldolgozó;
5. kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;
6. referencia terület: az a hektárban kifejezett, a dohánytermelő 2022. évi egységes kérelmében – az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt késedelmes benyújtási határidőig – bejelentett
dohány területméret és a dohánytermelőnek az elsődleges feldolgozóval a 2022. évre kötött felvásárlási
szerződésben szereplő dohánymennyiség megtermelésére szolgáló, az elsődleges feldolgozó által
a 2022. évre vonatkozóan előzetesen igazolt területméret közül a kisebb terület.

2. A támogatás formája és keretösszege

2. § (1) E rendelet alapján a dohánytermelő legfeljebb a referencia területe után – vissza nem térítendő átmeneti támogatásként – támogatást vehet igénybe.
(2) A támogatás keretösszege legfeljebb 4300 millió forint.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A támogatás igénybevételére az a dohánytermelő jogosult, aki vagy amely
a) a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásának időpontjában
aa) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt, és
ab) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt követelményeknek, valamint

b) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy középvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás
alapján általa, valamint kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásai által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bd) a kapcsolt vállalkozások azonosító adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),
és
be) az a) pontban foglaltakról.
(2) A támogatás összege referencia terület szerinti hektáronként legfeljebb 1 300 000 forint.

4. A támogatási kérelem


4. § (1) A támogatási kérelem 2022. április 11. és 25. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), azzal, hogy egy dohánytermelő egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(2) A támogatási kérelem tartalmazza a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az elsődleges feldolgozó igazolásának a másolatát, amely tartalmazza
a) a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító),
b) az elsődleges feldolgozó részére 2022. évben értékesítésre kerülő dohány fajtáját, tervezett mennyiségét és
c) a dohányterület nagyságát (hektárban kifejezve négy tizedesjegyig), amelyen a dohánytermelő az elsődleges feldolgozóval a 2022. évre kötött felvásárlási szerződésben szereplő dohánymennyiséget megtermeli.
(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó
dokumentumokat – a felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó kérelmek kivételével – és a jogorvoslati eljáráshoz
kapcsolódó dokumentumokat is, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(5) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a dohánytermelővel vagy meghatalmazottjával.
(6) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a dohánytermelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek a meghatalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből fnanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) A támogatási kérelem a benyújtását követően legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(8) A Kincstár – az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.


5. § (1) A Kincstár legkésőbb 2022. június 30-áig dönt a támogatás szempontjából figyelembe vehető referencia terület hektárban kifejezett nagyságáról és a támogatás összegéről.
(2) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(3) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.
(4) A támogatás összege – a dohánytermelő kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt – dohánytermelőként nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) A támogatás a dohánytermelő szabad – a közlemény 3.1. szakasza szerinti – kerete és a korábban már odaítélt átmeneti támogatások alapján kerül meghatározásra.

5. A kifizetési kérelem

6. § (1) A dohánytermelő az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben megállapított támogatási összeget a 2023. február 1. és 15. között benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelmével (a továbbiakban: kifizetési kérelem) igényelheti.
(2) A kifizetési kérelem benyújtására a 4. § (1) és (4)–(7) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási módot kell alkalmazni.
(3) A kifizetési kérelem tartalmazza a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító), valamint szükség esetén a (6) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az elsődleges feldolgozó igazolásának másolatát, amely tartalmazza
a) a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító),
b) a 2022. évi dohányfelvásárlási szerződés szerinti dohánytermelést és
c) a dohánytermelő által a dohánytermelésre hasznosított hektárban kifejezett terület nagyságát.
(5) A kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatási összeg a (4) bekezdés c) pontja szerinti terület alapján hektáronként legfeljebb 1 300 000 forint, azzal, hogy a kifizetési kérelem legfeljebb az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben megállapított összeg erejéig hagyható jóvá.
(6) A dohánytermelő – ha a támogatási kérelem benyújtását követően a kapcsolt vállalkozási minőségében változás következett be – a kifizetési kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 3. § (1) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontjában foglaltakról.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A – 2022. év kivételével – Burley és a Virginia fajtájú dohány támogatását a termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján kell meghatározni. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet (a továbbiakban: szerkezetátalakítási rendelet) 3. §-a alapján a szerkezetátalakítási programban részt vevő mezőgazdasági termelő egyéni történelmi bázisa alapján, a Mérték rendeletben meghatározott összegű támogatásra jogosult. A történelmi bázis tárgyévi átruházása esetén – amennyiben a támogatás igénybevételének egyéb feltételei teljesülnek – a támogatásra az átvevő jogosult.”

10. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. támogatási időszak: – a 2022. év kivételével – azon 2015. évtől kezdődő időszak, amelynek időtartama alatt a dohánytermelő a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban való részvétel alapján támogatásban részesül;”

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter
Címkék: ,

Related Post